De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Zuidwolde (dr) is geen losstaande kerkelijke gemeenschap. Samen met zo’n 270 gemeentes, gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, vormen wij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) in Nederland.

De gemeente in Zuidwolde bestaat uit ongeveer 165 leden van alle leeftijden. We ontmoeten elkaar onder meer in de kerk op zondagen en feestdagen. Wij vieren hoe goed het is dat wij de Here God hebben leren kennen.

Bij deze God kun je niet in je eentje horen, Hij brengt mensen bij elkaar! Daarom worden er binnen de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten hebben te maken met ons geloofsleven en de versterking van de onderlinge band. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten voor ontspanning en gezelligheid georganiseerd.

Gereformeerd?
We heten Gereformeerde Kerken omdat we het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Tijdens de Reformatie was er een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die aandrong op herstel en verbetering van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Vooral de namen van Martin Luther, Johannes Calvijn en Hyldrich Zwingli zijn aan deze beweging verbonden. Tegenover vervlakking en heerschappij van tradities kwam de Reformatie op voor de geldigheid van de Bijbel als Woord van God voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven.

Vrijgemaakt?
Wij heten Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, omdat ons kerkverband ontstaan is uit wat genoemd wordt de ‘Vrijmaking’ van 1944. Inderdaad was dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je kunt het je haast niet voorstellen. Toch voelden mensen in die tijd zich genoodzaakt deze stap te zetten.
In de jaren rond 1930/40 kwam er binnen de Gereformeerde Kerken een beweging op gang die vanuit de Bijbel over de kerkelijke leer rond het verbond en de doop opnieuw wilde nadenken. Diverse mensen ervoeren deze beweging als een bedreiging en verzetten zich ertegen. Uiteindelijk leidde dit tot een uitspraak in 1942 van de generale synode (vergadering waarbij gereformeerde kerken uit het hele land vertegenwoordigd zijn). De uitspraak van de generale synode werd dwingend opgelegd, onder dreiging van disciplinaire maatregelen. Er zat voor de mensen die zich niet in de uitspraken konden vinden, niets anders op dan zich er uiteindelijk van vrij te maken. De opgelegde leer was strijdig met Gods Woord en het feit dat de leer bindend opgelegd werd, was in strijd met de onderlinge kerkelijke afspraken. Omdat de kerken die de generale synode wel volgden zich ‘Gereformeerde Kerken’ bleven noemen, hebben de kerken die zich vrijmaakten de aanduiding ‘vrijgemaakt’ aanvaard, als toevoeging bij de officiële naam: ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’. Dit om misverstanden te voorkomen.

Na de ‘Vrijmaking’ zijn binnen deze kerken eigen politieke, maatschappelijke en andere organisaties ontstaan. Aanleiding daarvoor was vooral de kritiek op algemeen-christelijke organisaties, die vaak veel van hun identiteit hadden ingeleverd. Ook zijn er veel eigen scholen gesticht. De laatste tijd is er een tendens om het toelatingsbeleid van diverse organisaties te verruimen.